Offentlighet, medier og makt

Jürgen Habermas’ begrep om den borgelige offentlighet har satt tydelige spor i norsk og europeisk medieforskning. Slaatta var tidlig ute med å problematisere makt, demokrati og deltakelse i offentligheten, blant annet i sin hovedoppgave i statsvitenskap om statlig informasjonsvirksomhet. I sitt doktorgradsarbeid fokuserte Slaatta på den fremvoksende europeiske offentligheten og problematiserte hvordan mediene dekket EU og EØS-avtalen som en transnasjonal offentlighet. I forbindelse med ansvaret for medieforskningen i Makt- og demokratiutredningen ble et nytt tema trukket opp i forskningen: hvordan økonomiens aktører, diskurser og makt ble formidlet og gjort til gjenstand for offentlighetens interesse.